Contact Us

Thomas LaFreniere
Owner, Gorgeous Gardens LLC
PO Box 77664
Seattle, WA 98177

info@gorgeousgardensllc.com
206.383.2250